עונלוק תורוקיב םילבוס אלש םישנאל עונלוק תרוקיבינסיד רקס


''ץיטסו וליל' ,ינסיד לש שדחה ריוצמה טרסה תאצ םע ,5.7-ב
טלוו לש רתויב בוטה ריוצמה טרסה רקס 'גדה ןיע'ב הלעי ,ץראב
.ינסיד

רוחבל זענ ונחנא םאו ,םיטרס הרשע םיפתתשמ רקסבש איה היעבה
יצירעמ ,תוחפו רתוי םייוארה םיטרסה תא ינסיד יטרס לכ ןיב
חוכשל םתזעה ךיא" תואירק ךות םייח ונתוא ובלצי םירחאה םיטרסה
."?סנכנ הז אקוד המל"ו "?אוהה תא

ואצמת דומעה תיתחתב .רוביצל תוירחאה תא ריבעהל :ונלש ןורתפה
ךרואב םיריוצמ םיטרס) ינסיד לש םיריוצמה םיטרסה לכ לש המישר
ואדיול רשי ואציש םיטרס ,ראסקיפ יטרס ללוכ אל ,דבלב אלמ
םיביבחה השולשה תא םהניבמ ורחב .(ץראב ונרקוה אלש םיטרסו
ויהי תולוקה ברימל וכזיש םיטרסה תרשע .ונילא וחלשו םכילע
.רקסב םידמעומה

ספוטה תא .תושעהל תבייח הריחבה לבא ,השק הזש םיעדוי ונחנא ,ןכ
.םיירהצב 12:00 העשב ,5.7.2002 ,ישיש םוי דע ונילא חולשל שי

:םיישיא םיטרפ

:יוניכ/םש
:ינורטקלא ראוד

:םתרחבש םיטרסה תשולש


ליימיאה תבותכ תא ריבעהל אלש תבייחתמ 'גדה ןיע' תכרעמ ,ליגרכ
רקס ןיינעב דבלמ שומיש םוש הב תושעל אלו רחא םרוג םושל ךלש
.הז

.םיפתתשמה לכל הדות .םיספט דוע חולשל ןתינ אל .רגסנ רקסה


ינסיד לש םיריוצמה םיטרסה תמישר

םימסקה תרדקו ןרט •
לודגה שלבה ליזב •
ותרובחו רבילוא •
הנטקה םיה תב •
םיזוורב תודגא •
עצבמב הקנאיבו דרנרב •
הילרטסוא  
היחהו הפיה •
ןידאלא •
תויראה ךלמ •
טרסה - יפוג •
סטנוהקופ •
םדרטונמ ןביגה •
סלוקרה •
ןאלומ •
ןזרט •
2000 היסטנפ •
טרסה :רגיט •
שארה לע לפנ רסיקה •
סיטנלטא •
ץראל הרזחב 2- ןפ רטיפ •
אל םלועל  
םידמגה תעבשו היגלש •
ויקוניפ •
היסטנפ •
ובמד •
יבמב •
לחנה יברעב חורה •
הלרדניס •
תואלפה ץראב סילא/הסילע •
ןפ רטיפ •
ןפחיהו היפהפיה •
תמדרנה היפהפיה •
םיבנגו םיבלכ לע •
ברחה תובקעב/ןבאב ברחה •
המוסקה 
לגנו'גה רפס •
תרמצב םילותח •
דוה ןיבור •
לש הלודגה האקתפרהה •
בדה ופ  
הקנאיבו דרנרב תואקתפרה •
בלבלכהו לעושה •