Drink Me

  מיץ ברטון מרוכז:
טריילר לגירסת טים ברטון של 'עליסה בארץ הפלאות', עם השותפים לפשע הרגילים – ג'וני דפ (הכובען המטורף) והלנה בונהאם קארטר (המלכה האדומה).

23.07.2009
יומית
מיץ ברטון מרוכז:
טריילר לגירסת טים ברטון של 'עליסה בארץ הפלאות', עם השותפים לפשע הרגילים – ג'וני דפ (הכובען המטורף) והלנה בונהאם קארטר (המלכה האדומה).