How fucked up is that?

  סרט האימה 'מסור' מבטיח להיות הדבר הכי חולני שנראה בקולנוע האמריקני מאז 'שבעה חטאים', אבל הסיבה העיקרית לגניזתו של הטריילר הראשון שלו היא, כמובן, איזכור המילה Fuck. נו טוב, יש גם טריילר אחר.

08.08.2004
יומית
סרט האימה 'מסור' מבטיח להיות הדבר הכי חולני שנראה בקולנוע האמריקני מאז 'שבעה חטאים', אבל הסיבה העיקרית לגניזתו של הטריילר הראשון שלו היא, כמובן, איזכור המילה Fuck. נו טוב, יש גם טריילר אחר.