היסטנפהו ינוידיבה עדמה סנכ ,2002 ןוקייא יבכוכ בטימ תופתתשהב תימוק העוצר רייצ ילובליב רייצה
.תוכוסב א"ת קטמניסב ךרעייש
.רורב וניא רופיסהו ,םינולבה ךותמ וטמשנ םילימה - יובא ךא
.םירמאנה םיטפשמה תא ומילשהו ילובליב רייצל ורזיע ,םידלי אנא
,םתריחב יפל ןוקייא יעוראמ דחאל יגוז סיטרכב ןהיבתוכ תא וכזי רתויב תוחלצומה תועצהה רשע
.הטמ תוגצומה תויורשפאה ןיבמ

 

:1 'סמ טפשמ
:2 'סמ טפשמ
:3 'סמ טפשמ
:4 'סמ טפשמ
:םש
:ינורטקלא ראוד
(?הד וליאכ .רחא םרוג םושל רבעות אל םכלש ינורטקלאה ראודה תבותכש וילאמ ןבומ)
:תפדעומה הנרקהה

.תופתתשהה לע הדות .המייתסה תורחתה