עונלוק תורוקיב םילבוס אלש םישנאל עונלוק תרוקיב


וחיוורת אלש המל !םמעשמו יחטש ,יופצ ןיינע םה םירקסואה
?הזמ

תוירוגטקהמ תחא לכב (!יזארבו) רקסואב הכזי ימ ונל ורפס
תנתמ DVD יטרסב וכזי רתויב םיחלצומה םיאיבנה .תואבה
ןוכנ שחנל ךירצ אל) .'ןורומיקסוא' תוצלוחבו באלק-רזייל
.(םירחאהמ רתוי בוט שחנל קיפסמ ...תוכזל ידכ תוירוגטקה לכב

סקט .2002 ,ץרמב 24-ה לילב ךרעיי רקסואה יסרפ תקולח סקט
תחילשל ןורחאה דעומה .ןכ ינפל הממי ךרעיי 'יזאר'ה יסרפ
.17:00 העשב ,ץרמל 23-ה ,תבש אוה םישוחינ יספט

.ןונקתב אוצמל ןתינ םיסרפה תמישרו םיאלמה תורחתה יקוח תא
אוצמל ולכות אשונב םינוידו (תוירחא ילב) שוחינב עויס
.'2002 רקסוא םדק' תבתכב

 

רתויב בוטה טרסה
וגקיש
קרוי וינ תויפונכ
ןרתנספה
תועשה
םיחירצה ינש :תועבטה רש
רתויב בוטה היצמינאה טרס
חרקה ןדיע
'ץיטסו וליל
ארפ סוס
ןומטמה בכוכ
Spirited Away

רתויב הבוטה תינקחשה
הדירפ ,קייה המלס
תועשה ,ןמדיק לוקינ
תדגוב ,ןייל ןאיד
Far From Heaven ,רומ ןאילו'ג
וגקיש ,רגוולז הנר

רתויב בוטה ןקחשה
ןרתנספה ,ידורב ןאירדא
ןשייטפדא ,'גייק סלוקינ
טקשה יאקירמאה ,ןייק לקיימ
קרוי וינ תויפונכ ,סיאול-ייד לאינד
טדימש תודוא ,ןוסלוקינ ק'ג

רתויב הבוטה הנשמה תינקחש
טדימש תודוא ,סטייב י'תק
תועשה ,רומ ןאילו'ג
וגקיש ,הפיטאל ןיווק
ןשייטפדא ,פירטס לירמ
וגקיש ,סנו'ג-הטז ןירתק

רתויב בוטה הנשמה ןקחש
ןשייטפדא ,רפוק סירכ
תועשה ,סיראה דא
ןשידרפל ךרדה ,ןמוינ לופ
וגקיש ,ילייר .יס ןו'ג
לכות םא יתוא סופת ,ןקוו רפוטסירכ

רתויב בוטה יאמבה
וגקיש ,לשרמ בור
קרוי וינ תויפונכ ,הזסרוקס ןיטרמ
תועשה ,ירדלד ןפטס
ןרתנספה ,יקסנלופ ןמור
הילא רבד ,רבודמלא ורדפ
 

רתויב בוטה ירוקמה טירסתה
Far From Heaven
קרוי וינ תויפונכ
ילש תינוויה הנותחה
הילא רבד
םג ךלש אמא תאו
 


רתויב בוטה דבועמה טירסתה
דלי סולפ קוור
ןשייטפדא
וגקיש
תועשה
ןרתנספה

 

רתויב בוטה לוקספה
לכות םא יתוא סופת ,סמאיליוו ןו'ג
Far From Heaven ,ןייטסנרב רמלא
הדירפ ,לתנדלוג טוילא
תועשה ,סאלג פיליפ
ןשידרפל ךרדה ,ןמוינ סאמות
 
טרסל 'יזאר'ה סרפ
:רתויב עורגה

:2 קרפ ,םיבכוכה תמחלמ
םיטבושמה תפקתמ      
שאנ וטולפ לש ויתואקתפרה
ויקוניפ
סדורסורק
Swept Away

 

:ןויוויש רבוש תלאש
סקט לש (תוקדו תועש) וכרוא היהי המ
ותעמשה םע לחה ,2003 תנשל רקסואה
,סקטל החיתפה תוא לש ןושארה ותה לש
?סקטה לש םויסה תויבותכ לש ןתליחת דעו
תועש תוקדםיישיא םיטרפ


:*יוניכ/םש
םכמש לע זירכנש ופידעת אל ,וכזת םא לבא ,ילנויצפוא)*
(?תוצוח שארב

:*ינורטקלא ראוד
ראודה תבותכב שומיש לכ תושעל אלש תבייחתמ 'גדה ןיע' תכרעמ *
,שיאל התוא רוסמל אלו ,וז תורחת ךרוצל דבלמ ךלש ינורטקלאה
.MIB-ל וא KGB-ל ,FBI-ל אל וליפא