עונלוק תורוקיב םילבוס אלש םישנאל עונלוק תרוקיבםואת חא ךל ןיאש חיכות ךל

הריירקה תא רימהל זעהש דיחיה היה ןגייר דלנור
קר םירחא .תיטילופ הריירקב ףסכה ךסמ לע ולש
!םיליפכ הזיא לבא .םיליפכב םיקפתסמ - םייתניבו ,םימלוח

('תועבטה רש') םולוג
 
ןיגב םחנמ
 
('םיבכוכה תמחלמ') הדוי
 
ןוירוג ןב דוד
 
('תועבטה רש') ןאמוראס
 
ןיסאי דמחא 'חיישה
 
('תועבטה רש') סניגאב ובליב
 
דיפל (ימוט) ףסוי
 
('מ"עב תוצלפמ') זור
 
ןירובד הנינפ
 
('רטופ יראה') יבוד
 
היסור אישנ ,ןיטופ רימידלו