Cake Archive

  • ביקורת: עוגה   8 תגובות

    איך קרה שג'ניפר אניסטון נשמטה מרשימת המועמדים לאוסקר השנה?

    לכתבה

  • כלה להשגה   58 תגובות

    לכל דבר יש צדדים חזקים וחלשים. לדוגמה: הצד החזק של הסרט 'כלה להשגה' הוא השם שלו. הצד החלש של השם 'כלה להשגה' הוא הסרט שלו.

    לכתבה