See you later, boy

  סיפורם קורע הלב של זוג אוהבים
צעירים שהבדלי התרבויות והמעמדות
חצצו בינהם, או משהו:
השיר 'סקייטר בוי' של אבריל
לאבין יעובד לסרט.

28.05.2003
יומית
סיפורם קורע הלב של זוג אוהבים
צעירים שהבדלי התרבויות והמעמדות
חצצו בינהם, או משהו:
השיר 'סקייטר בוי' של אבריל
לאבין יעובד לסרט.